Kapittel 1: Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler

Av Agnete Nesse

I dette kapittelet diskuteres spørsmål som er relevante for all språkhistorieskriv­ning. Det første som tas opp, er periodisering, altså hvordan vi deler historien opp i deler for å få oversikt og for å bli i stand til å analysere og forstå. Deretter drøftes de ulike tilnærmingene til språket som system og språket som samfunnsfenomen, og hva slags utslag dette kan få når en undersøker talespråk, skriftspråk eller begge deler. Kapittelet avsluttes med en del om språkhistoriske kilder. Først presenteres påstanden at det er spørsmålene en stiller til språkhistorien, som avgjør om en språkhistorisk kilde er god eller dårlig, og dernest presenteres ulike typer kilder som er typiske for de ulike språkhistoriske periodene.