Kapittel 6: Dansketiden (1536–1814)

Av Agnete Nesse og Arne Torp

Dansketiden i norsk språkhistorie er den perioden da avstanden mellom skrift­språket og talemålet til flertallet av befolkningen antas å være størst. Dette kapittelet er derfor delt i to deler, ett om skriftspråket og ett om talemålet. Den første delen tar for seg det dansknorske skriftspråket slik det ble brukt i Norge i denne perioden. Forandringene som skjedde, blir diskutert, og i tillegg presenteres to tekster som eksempler, en fra perioden før standardiseringen av skriftspråket begynte, og en etter. Den andre delen av kapittelet dreier seg om de norske dialektene og hvordan de ble forandret fra det systemet vi kjenner til i mellomnorsk tid og frem til dialektene slik vi kjenner dem fra beskrivelser fra 1800-tallet. Fordi kildematerialet til norske dialekter i denne perioden er relativt beskjedent, brukes en rekonstruerende metode for å få frem hvilke endringer som skjedde. I talemålsdelen av kapittelet presenteres også noen av bydialektene som var etablert i denne perioden, i tillegg til den begynnende sosiale variasjonen i norske talemål.

Delkapitlene 1–3 er skrevet av Agnete Nesse. Delkapitlene 4–7 er skrevet av Arne Torp.