Oversikt

Forord til verket
Forord til NSH IV
Forkortelser og tegnbruk
Innhold i kapitlene

Kapittel 1: Periodeinndeling, kildetilfang og språkhistoriske innfallsvinkler
Kapittel 2: Den eldste tiden (–700)
Kapittel 3: Vikingtiden (700–1050)
Kapittel 4: Høgmellomalderen (1050–1350)
Kapittel 5: Seinmellomalderen (1350–1536)
Kapittel 6: Dansketiden (1536–1814)
Kapittel 7: Unionstida med Sverige (1814–1905)
Kapittel 8: Det selvstendige Norge (1905–1945)
Kapittel 9: Det moderne Noreg (1945–2015)

Referanseliste
Definisjoner av fagtermer i NSH IV
Lydskrifttegn i NSH
Stikkordregister
Register over personer og steder
Forfattere

Top