Forfattere

Odd Einar Haugen (f. 1954) er professor i norrøn filologi ved Universitetet i Bergen. Han har gjennom mange år arbeidet innenfor tekstkritikk og tekstfilologi, like fra dr.philos.-avhandlingen om Niðrstigningar saga (1992). Seinere har han publisert en lang rekke bidrag på dette feltet, bl.a. i Altnordische Philologie (Berlin 2007) og Digital Critical Editions (Chicago 2014). Han har vært leder av Medieval Unicode Font Initiative (www.mufi.info) 2001–2015 og Medieval Nordic Text Archive (www.menota.org) siden 2001. Han har også publisert flere grammatikker over norrønt, på norsk og tysk, og er hovedredaktør for det italienske Le lingue nordiche nel medioevo (under utgivelse i 2017).

Oddmund Løkensgard Hoel (f. 1968) er førsteamanuensis i historie ved Høgskulen på Vestlandet, studiested Sogndal. Forskningsfeltet hans er særlig nyere norsk språkhistorie og regionhistorie. Bokutgaven av doktoravhandlingen hadde tittelen Norsk målreising 2. Mål og modernisering 1868–1940 (2011). Han var sentral i prosjektet som resulterte i firebindsverket Soga om Sogn og Fjordane og skrev der bind 3, Fjordfylket på nye vegar 1875–1945 (2017).

Endre Mørck (f. 1952) er professor i norrøn filologi ved UiT Norges arktiske universitet. Faglig har han først og fremst arbeidet med det mellomnorske diplommaterialet og bygdemålstekster fra eldre nynorsk tid, og han har undersøkt den morfologiske og syntaktiske utviklinga fra norrønt til moderne norsk. Han har også skrevet om moderne standard- og dialektsyntaks. De største arbeidene hans er bøkene Unormaliserte middelaldertekster (2006) og Leddstillinga i mellomnorske heilsetninger (2011).

Agnete Nesse (f. 1965) er professor i norsk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen. Forskningsfeltet hennes er særlig språkhistorie, sosiolingvistikk, flerspråklighet og dialektologi, og hun har blant annet publisert bøkene Språkkontakt mellom norsk og tysk i hansatidens Bergen (2002), Bydialekt, Riksmål og Identitet – Sett fra Bodø (2008) og Innføring i norsk språkhistorie (2013). Hun har også skrevet artikler om skriftspråket i dansketiden, med både empirisk og fagkritisk fokus.

Gro-Renée Rambø (f. 1972) er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder. Forskningsfeltet hennes er språkhistorie, språkplanlegging, språksosiologi, språkkontakt og språkdidaktikk. Rambø har blant annet gitt ut bøkene Bokmålsreformen i 1981 – med særlig vekt på Særutvalgets arbeid (1999) og Historiske og sosiale betingelser for språkkontakt mellom nedertysk og skandinavisk i seinmiddelalderen – et bidrag til historisk språksosiologi (2010).

Michael Schulte (f. 1963) er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Agder, og professor II ved Islands Universitet (Háskóli Íslands). Doktoravhandlingen hans har tittelen Grundfragen der Umlautphonemisierung og er utgitt som supplementbind i Real­lexikon der Germanischen Altertumskunde (1998). Forskningen faller innenfor fagdisiplinene runologi, germansk filologi og skriftlingvistikk. Han har vært leder for flere prosjekter, bl.a. Language and Literacy in Early Scandinavia and Beyond (2011) og Grammarians, Skalds, and Rune Carvers (2016).

Arne Torp (f. 1942) var professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo, nå er han pensjonist. Forskningsfeltet hans har særlig vært språkhistorie og dialektologi, og han har blant annet publisert bøkene Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv (1998), Gjerstadmålet (2005) og R – ei urokråke i språket (2007). Han har også skrevet lærebøker og vært en aktiv fagformidler både gjennom foredrag og i radio og fjernsyn.

Lars S. Vikør (f. 1946) var professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo og hovedredaktør i Norsk Ordbok 1993–2015, nå er han pensjonist. Forskningsfeltet hans har særlig vært nynorsk leksikologi og leksikografi, nyere norsk språkhistorie, språkplanleggingsteori, normering, språkpolitikk, nordiske språkforhold og nynorsk språk generelt. Han har skrevet en rekke bøker og artikler innenfor fagfeltet sitt, m.a. Språkplanlegging. Prinsipp og praksis (1988), The Nordic Languages. Their Status and Interrelations (1993), Rettskriving hos nynorskforfattarar (1995) og Dialektar som skriftspråk i tre norske distrikt (2004). Redaktør i Maal og Minne 2006–2014.

Top