Kapittel 3: Nasjonale og regionale identiteter

Av Brit Mæhlum og Stian Hårstad

Dette kapitlet tar for seg sentrale aspekter knyttet til hvordan opplevelsen av nasjonal og regional identitet på norsk territorium kan relateres til ulike språklige forhold. Både kildegrunnlag og faglig tilnærming er derfor med nødvendighet mangfoldig. I tillegg er det viktig å påpeke hvordan dette for en stor del dreier seg om dimensjoner som ikke kan leses direkte ut av et gitt kildemateriale. Kapitlet er delt i 6 bolker, som på ulikt vis omhandler det overordnete temaet. Innledningsvis blir det forsøkt etablert et teoretisk grunnlag for hvordan språk er blitt knyttet sammen med ulike former for territoriell tilhørighet. Deretter følger en historisk gjennomgang av hvordan territoriet Norge opp gjennom tidene både har latt seg avgrense og inndeles – geografisk og forsøksvis språklig. Det er like fullt vanskelig å trekke systematiske og kontinuerlige tidslinjer i denne komplekse materien. Store deler av kapitlet består derfor av noen utvalgte temaer som er spesielt vel­egnet til å belyse relasjonen mellom en nasjonal eller regional tilhørighet på én side og ulike språklige praksisformer på den andre.