Kapittel 4: Syntaks

Av Endre Mørck

Syntaks er reglene for hvordan vi kan sette sammen ord til setningsledd og ledd til setninger. Kapitlet starter med et oversyn over runespråkets syntaks, men hoveddelen er en beskrivelse av oppbygginga av heilsetninger, leddsetninger og setningsledd i tida fra gammalnorsk til nyere moderne norsk. I samband med dette blir det beskrevet hvordan setningsledd får nye egenskaper, og hvordan språklige element kan endre grammatisk status. Dessuten blir det gjort greie for stilvariasjon i gammalnorsk og dialektsyntaktisk variasjon i moderne norsk. Hovedvekta blir lagt på gammalnorsk og moderne norsk, men utviklinga i den mellomliggende tida blir omtalt så langt råd er. Som det vil framgå av kapitlet, er mye felles for eldre og yngre norsk, men det har også skjedd mange syntaktiske endringer.

1 Innledning
2 Runespråkets syntaks
3 Morfologiens rolle i syntaksen
4 Heilsetninger
5 Finitte leddsetninger
6 Infinitte leddsetninger
7 Setningsledd
8 Utviklinga av subjekt og objekt
9 Endringer i grammatisk status
10 Stil- og sjangervariasjon i gammalnorsk
11 Dialektsyntaktisk variasjon
12 Avslutning