Kapittel 2: Fonologi

Gjert Kristoffersen og Arne Torp

Fonologi er studiet av språkets lydsystem, dvs. strukturen i de lydlige virkemidlene vi bruker for å formidle (ulik) mening. I dette kapitlet blir det gjort greie for hvordan det fonologiske systemet har endret seg fra urnordisk over gammelnorsk til moderne norske dialekter. Etter en innledende del er kapitlet delt i to hovedbolker. Den første dekker utviklingen fra urnordisk til gammelnorsk tid, og den andre utviklingen fra gammelnorsk til dagens norsk. I hver av bolkene begynner framstillingen med de prosodiske endringene i perioden, før den går videre til segmentalfonologien.

Del 1: Innledning
Del 2: Fra urnordisk (ca. 200–500) til gammelnorsk (ca. 800–1300)
Del 3: Fra gammelnorsk til dagens norske dialekter